introduce orthopedic pads

محصول 1

پد حرارتی یک وسیله مناسب برای کاهش درد در نواحی آسیب دیده پد حرارتی یک وسیله مناسب برای کاهش درد در نواحی آسیب دیده بدن می باشد. گرمای کنترل شده پد حرارتی با افزایش جریان خون به کاهش اسپاسم ماهیچه و درد ناشی از آن و تسهیل حرکت اندام های بدن کمک می کند. در طراحی انواع پد های حرارتی ارتوپدیک کربن آذین )گردنبند، مچ بند، کتف بند، ساق بند، کمر بند و زانو بند( مقدار گرمای تولیدی و نحوه توزیع آن، با مشورت با متخصصین فیزیوتراپی و ارتوپدی تعیین شده است. بسته به نظر سفارش دهنده، پدهای حرارتی ارتوپدیک، می توانند به صورت لایههای مجزا برای قرار گرفتن در محصولات

.

محصول 2

پد حرارتی یک وسیله مناسب برای کاهش درد در نواحی آسیب دیده پد حرارتی یک وسیله مناسب برای کاهش درد در نواحی آسیب دیده بدن می باشد. گرمای کنترل شده پد حرارتی با افزایش جریان خون به کاهش اسپاسم ماهیچه و درد ناشی از آن و تسهیل حرکت اندام های بدن کمک می کند. در طراحی انواع پد های حرارتی ارتوپدیک کربن آذین )گردنبند، مچ بند، کتف بند، ساق بند، کمر بند و زانو بند( مقدار گرمای تولیدی و نحوه توزیع آن، با مشورت با متخصصین فیزیوتراپی و ارتوپدی تعیین شده است. بسته به نظر سفارش دهنده، پدهای حرارتی ارتوپدیک، می توانند به صورت لایههای مجزا برای قرار گرفتن در محصولات