محصول یک

پد حرارتی یک وسیله مناسب برای کاهش درد در نواحی آسیب دیده پد حرارتی یک وسیله مناسب برای کاهش درد در نواحی آسیب دیده بدن می باشد. گرمای کنترل شده پد حرارتی با افزایش جریان خون به کاهش اسپاسم ماهیچه و درد ناشی از آن و تسهیل حرکت اندام های بدن کمک می کند. پد حرارتی یک وسیله مناسب برای کاهش درد در نواحی آسیب دیده پد حرارتی یک وسیله مناسب برای کاهش درد در نواحی آسیب دیده بدن می باشد. گرمای کنترل شده پد حرارتی با افزایش جریان خون به کاهش اسپاسم ماهیچه و درد ناشی از آن و تسهیل حرکت اندام های بدن کمک می کند. 

محصول دو

پد حرارتی یک وسیله مناسب برای کاهش درد در نواحی آسیب دیده پد حرارتی یک وسیله مناسب برای کاهش درد در نواحی آسیب دیده بدن می باشد. گرمای کنترل شده پد حرارتی با افزایش جریان خون به کاهش اسپاسم ماهیچه و درد ناشی از آن و تسهیل حرکت اندام های بدن کمک می کند. پد حرارتی یک وسیله مناسب برای کاهش درد در نواحی آسیب دیده پد حرارتی یک وسیله مناسب برای کاهش درد در نواحی آسیب دیده بدن می باشد. گرمای کنترل شده پد حرارتی با افزایش جریان خون به کاهش اسپاسم ماهیچه و درد ناشی از آن و تسهیل حرکت اندام های بدن کمک می کند.