محصول یک 

avis sites de rencontre 2018 برای گرم نگه داشتن غذا در سفر های برون شهری و یا در هنگام توزیع غذا با پیک )توسط رستوران ها و بیرون بر ها( می توان از پد های حرارتی یا باکس های حرارتی کربن آذین استفاده کرد. توان حرارتی این پد ها، بسیار کم می باشد و توسط سوکت های ولتاژ خروجی درخودرو یا موتور سیکلت تأمین می گردد.برای گرم نگه داشتن غذا در سفر های برون شهری و یا در هنگام توزیع غذا با پیک )توسط رستوران ها و بیرون بر ها( می توان از پد های حرارتی یا باکس های حرارتی کربن آذین استفاده کرد. توان حرارتی این پد ها، بسیار کم می باشد و توسط سوکت های ولتاژ خروجی درخودرو یا موتور سیکلت تأمین می گردد.

محصول دو

برای گرم نگه داشتن غذا در سفر های برون شهری و یا در هنگام توزیع غذا با پیک )توسط رستوران ها و بیرون بر ها( می توان از پد های حرارتی یا باکس های حرارتی کربن آذین استفاده کرد. توان حرارتی این پد ها، بسیار کم می باشد و توسط سوکت های ولتاژ خروجی درخودرو یا موتور سیکلت تأمین می گردد.برای گرم نگه داشتن غذا در سفر های برون شهری و یا در هنگام توزیع غذا با پیک )توسط رستوران ها و بیرون بر ها( می توان از پد های حرارتی یا باکس های حرارتی کربن آذین استفاده کرد. توان حرارتی این پد ها، بسیار کم می باشد و توسط سوکت های ولتاژ خروجی درخودرو یا موتور سیکلت تأمین می گردد.