محصول یک

مهندسین مشاور کربن آذین سهند مجموعهای پیشرو در ارائه راه حلهای متنوع، پیشرفته و با کیفیت در حوزه سیستمهای تبدیل و ذخیره انرژی در ایران است. راهکارهای ارائهشده در کربن آذین نتیجه سالها تجربه و تحقیق در دانشگاههای معتبر داخل )دانشگاه شیراز( و بینالمللی )دانشگاههای تورونتو و واترلو کانادا( میباشد.مهندسین مشاور کربن آذین سهند مجموعهای پیشرو در ارائه راه حلهای متنوع، پیشرفته و با کیفیت در حوزه سیستمهای تبدیل و ذخیره انرژی در ایران است. راهکارهای ارائهشده در کربن آذین نتیجه سالها تجربه و تحقیق در دانشگاههای معتبر داخل )دانشگاه شیراز( و بینالمللی )دانشگاههای تورونتو و واترلو کانادا( میباشد.

محصول دو 

مهندسین مشاور کربن آذین سهند مجموعهای پیشرو در ارائه راه حلهای متنوع، پیشرفته و با کیفیت در حوزه سیستمهای تبدیل و ذخیره انرژی در ایران است. راهکارهای ارائهشده در کربن آذین نتیجه سالها تجربه و تحقیق در دانشگاههای معتبر داخل )دانشگاه شیراز( و بینالمللی )دانشگاههای تورونتو و واترلو کانادا( میباشد.مهندسین مشاور کربن آذین سهند مجموعهای پیشرو در ارائه راه حلهای متنوع، پیشرفته و با کیفیت در حوزه سیستمهای تبدیل و ذخیره انرژی در ایران است. راهکارهای ارائهشده در کربن آذین نتیجه سالها تجربه و تحقیق در دانشگاههای معتبر داخل )دانشگاه شیراز( و بینالمللی )دانشگاههای تورونتو و واترلو کانادا( میباشد.