محصول یک 

شرکت مهندسین مشاور کربن آذین اقدام به تولید پد های حرارتی پرتابل جهت تعبیه در لباس های زمستانی نموده است. در حال حاضر، نمونه این پد ها به سفارش نیروی  انتظامی برای استفاده سربازان، در پست های نظامی در مناطق سردسیر مورد استفاده قرار گرفته است. این پد ها می توانند توسط یک پک باتری به مدت سه ساعت، گرمای مورد نیاز در ناحیه حساس کمر را تأمین نماید. همچنین طراحی و تولید دستکش های گرمایشی پرتابل در دستور کار مهندسین مشاور کربن آذین قرار گرفته است. لایه گرمایی هر یک از این دستکش ها حداکثر ٥وات گرما تولید می کند که می تواند توسط دو باتری قلمی قابل شارژ، فعال گردد. از پد های حرارتی قابل تعبیه در لباس و دستکش می توان برای فعالیت های تفریحی زمستانی )پیست های اسکی، کوهنوردی و موارد مشابه( نیز استفاده کرد.

محصول 2

شرکت مهندسین مشاور کربن آذین اقدام به تولید پد های حرارتی پرتابل جهت تعبیه در لباس های زمستانی نموده است. در حال حاضر، نمونه این پد ها به سفارش نیروی انتظامی برای استفاده سربازان، در پست های نظامی در مناطق سردسیر مورد استفاده قرار گرفته است. این پد ها می توانند توسط یک پک باتری به مدت سه ساعت، گرمای مورد نیاز در ناحیه حساس کمر را تأمین نماید. همچنین طراحی و تولید دستکش های گرمایشی پرتابل در دستور کار مهندسین مشاور کربن آذین قرار گرفته است. لایه گرمایی هر یک از این دستکش  ها حداکثر ٥وات گرما تولید می کند که می تواند توسط دو باتری قلمی قابل شارژ، فعال گردد. از پد های حرارتی قابل تعبیه در لباس و دستکش می توان برای فعالیت های تفریحی زمستانی )پیست های اسکی، کوهنوردی و موارد مشابه( نیز استفاده کرد.